Főoldal
Kórházunkról
Járóbeteg Rehabilitációs Központ
Járóbeteg szakellátások
Fekvőbeteg szakellátások
Aszódi szakrendelő
Betegeinknek
Térítési díjas szolgáltatások
Elérhetőségek
Közérdekű információk
Támogató egységek
Online ügyfélszolgálat
Hatvan Kórház
Aktualitások, hírek
DOLGOZÓINKRÓL

- Hivatásunk mesterei vagyunk

- MESZK II. szakdolgozói tudományos kongresszus


Változott a látogatási idő a kórházban

Új eszközökkel bővült az intenzív osztály

Sikeres prevenció a kistérségben

Ismét újszülöttet találtak az inkubátorházban

Átadták az új radiológiai osztályt

Hatékonyan működik az Egészségfejlesztési Iroda

Testközelben a szülészeti osztály

Napelemeket telepítenek a kórház épületeire

A születésről szól a hét a kórházban

Előtérben a várandós gondozás

Három pályacsúcs is megdőlt a Futófesztiválon

Elkezdték festeni a kórház homlokzatát

Lappangó betegségeket is szűrnek

Élelmiszert osztott a johanniták hatvani szervezete

Tóth Andi is fellép a futófesztiválon

Salsával az egészségért

A megye legkorszerűbb CT-je a hatvani kórházban

Víz: az élet alapja

Eredményes évet zárt a kórház alapítványa

Hétfőtől feloldják a látogatási tilalmat a kórházban

Megújult a szülészet-nőgyógyászat osztály

Korszerű eszközök érkeztek a kórházba

Jó ütemben halad a kórház korszerűsítése

Új orvosi eszközök a hatvani kórházban

A kórház főépületébe költözik a háziorvosi ügyelet

2014: a fejlesztések éve a kórházban

Megszületett az év első hatvani babája
További hírek...
Híreink a közelmúltból

Idén is együtt ünnepeltek a kórházi dolgozók

Szerszámok és babák: ajándékot kaptak a kisbetegek

Jó ütemben halad a műtőblokk építése

Az ezerarcú ápolás

A Mikulás is részt vett a szűrőnapon

A kórházba is ellátogatott a Mikulás

Jól halad az ablakcsere a kórházban

Lezárják a kórház Bástya utcai portáját

Stankovics Éva: A kórház vezetése 24 órás üzem

Rendhagyó szűrőnappal készül a kórház

Hevesi Tamással beszélgettek a cukorbetegségről

Príma-díjat kaphat dr. Tóth Róbert

Átadták a megújult újszülött osztályt

Folyamatosan fejlődik a hatvani kórház

Megfelelő ütemben haladnak a munkák

Egyre népszerűbbek a sportesemények, egészségnapok
Rólunk írták

Köszönőlevelek
 Hatvan Kórház
Orvosaink
Dr. Aszalós Imre Csongor
Dr. Bakki Edit
Dr. Balogh Botond
Dr. Bandur Szilvia
Üzleti partnereink

2009. évi CXXII. törvény szerinti tájékoztatás

SZABÁLYZAT

A BETEGEK JOGAIRÓL ÉS KÖTELEZETTSÉGEIRŐL

 

 

I. FEJEZET

 

 

Általános rendelkezések

 

 

 1. 1. A szabályzat célja, hogy az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézetben (továbbiakban: Kórház) meghatározza a betegek jogait és kötelezettségeit a Kórházzal szemben.
 2.  
 3. 2. A szabályzat hatálya kiterjed az Kórház egész területére és az intézménnyel kapcsolatba került vagy kerülő, illetve annak szolgáltatásait igénybe vevő minden természetes személyre, függetlenül attól, hogy beteg vagy egészséges.
 4.  

 

 

II. FEJEZET

 

 

A betegek jogai

 

A beteg ellátáshoz való joga:

 

 

A beteg tájékozódási joga:

 

 1. 1. A beteg jogosult a számára egyéniesített formában – figyelemmel korára, iskolázottságára, ismereteire, lelkiállapotára valamint e tekintetben megfogalmazott kívánságára – megadott teljes körű tájékoztatásra a gyógykezelésével kapcsolatban beleértve egészségügyi adatainak kezelését és védelmének módját. A szóbeli tájékoztatás nem helyettesíthető az előre elkészített általános ismertető segédanyagok átadásával.
 2.  
 3. 2. A beteg jogosult az ellátásban közvetlenül résztvevők nevét, szakképzettségét, beosztását és a gyógykezelés során folytatott tevékenységét megismerni.
 4.  
 5. 3. A cselekvőképes beteg – mások egészségének, testi épségének, életének veszélyeztetését kivéve – lemondhat a tájékoztatásról, de csak írásban érvényes a lemondás, ha a beavatkozásra a beteg kezdeményezésére és nem terápiás célból került sor.
 6.  
 7. 4. A cselekvőképes beteg - ha e törvény eltérően nem rendelkezik - közokiratban, teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy - írásképtelensége esetén - két tanú együttes jelenlétében megtett nyilatkozattal megnevezheti azt a cselekvőképes személyt akit az e pontban meghatározottak alapján tájékoztatni kell.
 8.  

 

A beteg önrendelkezési és beleegyezési joga:

 

 1. 1. A beteget – kizárólag törvényben meghatározott eseteket és módot kivéve – megilleti az önrendelkezési jog.
 2.  
 3. 2. A beteg jogosult arra, hogy a kivizsgálását és kezelését érintő kérdésekben részt vegyen.
 4.  
 5. 3. A betegnek joga van a 12. pontban részletezett tájékoztatáson – amely tévedéstől, megtévesztéstől, fenyegetéstől, kényszertől mentes – alapuló beleegyezésre.
 6.  
 7. 4. A beleegyezést a beteg – kivéve, ha törvény másként nem rendelkezik – szóban, írásban vagy ráutaló magatartással adja meg.
 8.  
 9. 5. Az invazív beavatkozásokhoz írásbeli vagy két tanú együttes jelenlétében, szóban vagy más módon megtett nyilatkozata szükséges.
 10.  
 11. 6. A beteg a beavatkozáshoz adott beleegyezését bármikor visszavonhatja, de az ennek következtében felmerült és indokolt költségek kifizetésére kötelezhető, kivéve, ha a visszavonásra alapos oka volt.
 12.  
 13. 7. A beteg jogosult - ha e törvény eltérően nem rendelkezik - közokiratban, teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy - írásképtelensége esetén - két tanú együttes jelenlétében megtett nyilatkozata alapján arra, hogy a beleegyezés vagy visszautasítás jogát helyette más gyakorolja, illetve kizárni, hogy ki nem gyakorolhatja ezt a jogot.

 

Az ellátás visszautasításának joga:

 

 1. 1. A cselekvőképes beteg az ellátást visszautasíthatja, ha az nem ütközik jogszabályba, és elmaradása nem veszélyezteti mások életét és testi épségét, az alábbi korlátozásokkal.
 2.  
 3. 2. A beteg csak köziratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban, vagy írásképtelensége esetén két tanú együttes jelenlétésben utasíthat vissza olyan beavatkozást, amelynek elmaradása súlyos vagy maradandó egészség károsodáshoz vezetne.
 4.  
 5. 3. Életfenntartó vagy életmentő beavatkozás visszautasítására csak abban az esetben van lehetőség, ha a beteg olyan súlyos betegségben szenved, amely az orvostudomány mindenkori állása szerint – megfelelő egészségügyi ellátás mellett is – rövid időn belül halálhoz vezet és gyógyíthatatlan. A nyilatkozat megtételéhez a 30. pontban előírt alakiságok és az alábbiak szükségesek.
 6.  
 7. 4. A 31. pont szerinti visszautasítás csak akkor érvényes, ha egy háromtagú orvosi bizottság – a beteg kezelő orvosa, egy a betegség gyógykezelésében részt nem vevő a betegség jellegének megfelelő szakorvos, valamint egy pszichiáter – a beteget megvizsgálja és egybehangzóan, írásban nyilatkozik arról, hogy a beteg döntését annak következményei tudatában hozta meg, és az ott felsorolt feltételek fennállnak, továbbá a beteg az orvosi bizottság nyilatkozatát követő 3. napon – két tanú előtt – ismételten kinyilvánítja a visszautasításra irányuló szándékát. Ha a beteg nem járul hozzá az orvosi bizottság munkájához, a nyilatkozata érvénytelen.
 8.  
 9. 5. Cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes beteg estén olyan beavatkozás, amelynek elmaradása súlyos vagy maradandó egészségkárosodást okozna nem utasítható vissza.
 10.  
 11. 6. A beavatkozás visszautasítása csak az 1997. évi CLlV. törvény 21 – 23. § - ban foglalt esetekben érvényes.
 12.  

 

A beteg egészségügyi dokumentációjára vonatkozó jogok:

 

 1. 1. A beteg jogosult megismerni a róla készült egészségügyi dokumentációban szereplő adatait, illetve joga van ahhoz, hogy a jogszabályban meghatározottak figyelembevételével - egészségügyi adatairól tájékoztatást kérjen. Az egészségügyi dokumentációval az Kórház, a benne szereplő adattal a beteg rendelkezik.
 2.  
 3. 2. A beteg térítésmentesen jogosult fekvőbetegként kétpéldányos részletes zárójelentésre, kettő, a kórházi bentfekvést igazoló szelvényre, járóbetegként egy példányos részletes ambuláns vizsgálati leletre, valamint minden alkalommal a megjelenést bizonyító igazolásra. Fentiek pótlására vagy nem egészségügyi célokat szolgáló orvosi igazolásra a beteg az Kórház adatvédelmi szabályzatában meghatározott költségtérítés ellenében jogosult.
 4.  
 5. 3. A beteg kezdeményezheti az általa pontatlannak vagy hiányosnak vélt – rá vonatkozó – adatok kiegészítését, javítását.
 6.  
 7. 4. A beteg egészségügyi ellátását követően a beteg által adott teljes bizonyító erővel rendelkező magánokiratban felhatalmazott jogosult az egészségügyi dokumentációba betekinteni, és arról másolatot kérni.
 8.  
 9. 5. A beteg halála esetén törvényes képviselője, közeli hozzátartozója, valamint örököse - írásos kérelme alapján - jogosult a megelőző gyógykezeléssel és halállal összefüggő egészségügyi dokumentációba betekinteni és arról - saját költségére - másolatot készíttetni.
 10.  
 11. 6. A beteg jogosult arra, hogy a egészségügyi ellátásban résztvevők az ellátása során tudomásukra jutott egészségügyi és személyes adatait (továbbiakban: orvosi titok) csak az arra jogosultakkal közöljék és azokat bizalmasan kezeljék.
 12.  
 13. 7. A beteg jogosult rendelkezni arról, hogy betegségével kapcsolatos információ kinek adható, illetve kiket zár ki egészségügyi adatainak részleges vagy teljes megismeréséből, valamint arról, hogy vizsgálata és gyógykezelése során csak azok a személyek legyenek jelen, akiknek részvétele az ellátásban szükséges, illetve azok, akiknek jelenlétéhez a beteg hozzájárult, kivéve, ha jogszabály másként nem rendelkezik.
 14.  
 1. 8. Az érintett beteg egészségügyi adatait annak hozzájárulása hiányában is közölni kell, amennyiben azt törvény elrendeli, vagy mások életének, testi épségének és egészségének védelme szükségessé teszi.
 2.  
 3. 9. Az érintett beteg hozzájárulása nélkül is közölni lehet a további ápolását, gondozását végző személlyel azokat az egészségügyi adatokat, amelyek ismeretének hiánya a beteg egészségi állapotának károsodásához vezetne.
 4.  
 5. 10. A betegnek joga van megnevezni azt a személyt, akit fekvőbeteg – gyógyintézetbe történő elhelyezéséről, egészségi állapotának alakulásáról értesíthetnek, illetve joga van bármely személyt ebből kizárni. A beteg által megnevezett személyt az Kórház köteles értesíteni a beteg elhelyezéséről és annak változásáról, valamint egészségi állapotának jelentős mértékű változásáról.
 6.  

 

Az emberi méltóság tiszteletben tartási joga:

 

 1. 1. A gyógykezelés során a beteg emberi méltóságát tiszteletben kell tartani:
 2.  
 3. 2. a beteg jogainak gyakorlásában csak az egészségi állapota által indokolt ideig és jogszabályban meghatározott mértékben és módon korlátozható,
 4.  
 5. 3. a beteg személyes szabadságában fizikai, kémiai, biológiai vagy pszichiátriai módszerekkel vagy eljárásokkal csak és kizárólag sürgős szükség esetén, illetve a beteg vagy mások élete, testi épsége és egészsége védelmében korlátozható, melyet a kezelőorvos rendel el,
 6.  
 7. 4. a beteget csak méltányolható okból és ideig szabad várakoztatni,
 8.  
 9. 5. a beteg ellátása során szeméremérzetére tekintettel kell lenni.
 10.  

 

A beteg kapcsolattartási joga:

 

 1. 1. A beteg fekvőbeteg-gyógyintézeti elhelyezése során jogosult más személyekkel akár írásban, akár szóban kapcsolatot tartani, továbbá látogatókat fogadni, valamint általa meghatározott személyeket a látogatásból kizárni. A beteg megtilthatja, hogy a gyógykezelésének tényét vagy a gyógykezelésével kapcsolatos egyéb információt más előtt feltárják. Ettől csak a gondozása érdekében, közeli hozzátartozója vagy a gondozására köteles személy kérésére lehet eltekinteni.
 2.  
 3. 2. A beteg jogosult, hogy az általa vagy a jogszabályban meghatározott személy mellette tartózkodjon az alábbi esetekben:
 4. - súlyos állapotú beteg, aki önmagát ellátni fizikailag képtelen, fájdalmai gyógyszerrel nem szüntethetők, illetve krízishelyzetben van,
 5. - kiskorú beteg,
 6. - szülő nő a vajúdás és szülés alatt,
 7. - szülést követően az újszülöttel egy helyiségben a szülőnő, ha az ő vagy újszülöttje egészségi állapota nem zárja ki.
 8.  
 9. 3. A 46-47. pontban foglalt jogokat a beteg akkor érvényesítheti, ha a Kórházban a feltételek adottak, és a beteg az ellátást nem zavarja.
 10.  

 

A kórház elhagyásának joga:

 

 1. 1. A betegnek joga van – jogszabályban meghatározott eseteket kivéve – a Kórházat elhagyni, ha ezzel mások testi épségét, egészségét nem veszélyezteti. Erről az orvosi dokumentációban feljegyzés készül.
 2.  
 3. 2. Ha a beteg a Kórházat bejelentés nélkül hagyja el – ezt a kezelőorvos az egészségügyi dokumentációban feltünteti – , a cselekvőképtelen, illetve korlátozottan cselekvőképes beteg esetén a törvényes képviselőt, amennyiben állapota indokolja, az illetékes hatóságot értesíti.
 4.  
 5. 3. A beteget hazabocsátását megelőzően 24 órával tájékoztatni kell a várható elbocsátás idejéről.
 6.  

 

III. FEJEZET

 

A betegek kötelezettségei

 

 1. 1. A beteget jogai gyakorlása mellett kötelezettségek is terhelik.
 2.  
 3. 2. A beteg az egészségügyi ellátás igénybevételekor köteles tiszteletben tartani a jogszabályokat és alkalmazkodni az Kórház működési rendjéhez.
 4.  
 5. 3. A beteg és hozzátartozói jogaik gyakorlása során kötelesek tiszteletben tartani mások jogait, különös tekintettel mások életére, testi épségére és egészségére.
 6.  
 7. 4. A beteg – amennyiben ezt egészségi állapota lehetővé teszi – köteles az ellátásban közreműködő egészségügyi dolgozókkal képességei és ismeretei szerint az alábbiaknak megfelelően együttműködni:
 8.  
 9. 5. tájékoztatni őket mindarról, amely szükséges a kórisme megállapításához, a megfelelő kezelési terv elkészítéséhez és a beavatkozások elvégzéséhez, így különösen minden korábbi betegségéről, gyógykezeléséről, gyógyszer és gyógyhatású készítmény szedéséről, egészségkárosító kockázati tényezőről,
 10.  
 11. 6. tájékoztatni őket – saját betegségével összefüggésben – mindarról, amely mások életét vagy testi épségét veszélyeztetheti, így különösen a fertőzőbetegségekről és foglakozás végzését kizáró megbetegedésekről és állapotokról,
 12.  
 13. 7. az egészségügyért felelős miniszter rendeletében foglalt fertőzőbetegségek esetén megnevezni azon személyeket, akiktől a fertőzőbetegséget megkaphatta, illetve akiket megfertőzhetett,
 14.  
 15. 8. tájékoztatni őket minden, az egészségügyi ellátást érintő, általa korábban tett jognyilatkozatról,
 16.  
 17. 9. a gyógykezelésével kapcsolatban tőlük kapott rendelkezéseket betartani,
 18.  
 19. 10. a Kórház házirendjét betartani,
 20.  
 21. 11. a jogszabály által előírt térítési díjat megfizetni,
 22.  
 23. 12. a jogszabályban előírt személyes adatait hitelt érdemlően igazolni.
 24.  

 

IV. FEJEZET

 

 

Vegyes és záró rendelkezések

 

 1. 1. A Kórház vezetője a beteg és a Kórház között felmerülő jogviták esetén, a peren kívüli megoldás érdekében kezdeményezi a jogvita közvetítői eljárás keretében történő rendezését.
ISO 9001
Támogatóink
MEES

Albert Schweitzer Kórház - Rendelőintézet 3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 16. Tel: 37/341-033 Fax: 37/341-320
 Hatvan Kórház
Vezetői köszöntő
Kórházunk története
Névadónk
Menedzsment
Szabályzatok
Minőségpolitika
Alapítványok
Pályázatok
Közösségi tevékenyégek
Ellátási terület
Képgaléria
Hírarchívum
Köszönőlevelek
Betegtájékoztató
Bemutatkozás
Mi a fizioterápia?
Hidroterápia
Tüdőgyógyászati rehabilitáció
Kardiológiai rehabilitáció
Mozgásszervi rehabilitáció
Gyógytorna
Víz alatti torna
Fizikoterápia
Gyógymasszázs
Tangentor
Aneszteziológia
Mozgásszervi rehabil. szakr.
Audiológia
Neurológia (Ideggyógy.) szakr.
Belgyógyászat
Onkológia
Belgyógyászat (Diabetológia)
Onkológiai gondozó
Belgyógyászat (Nephrológia)
Ortopédia
Belgyógyászat (Pajzsmirigy)
Oszteoporozis szakrendelés
Bőr- és nemibeteg gondozó
Pathológia - Szövettan
Bőr- és nemibeteg szakrendelés
Pszichiátriai gondozó I-II.
Csecsemő és
gyermekgyógyászat
Radiológia
(MR, CT, UH, RTG, Mammo.)
Diabetológia 
Reumatológiai szakrendelés
Érsebészet
Sebészet
Fül - orr - gége szakrendelés
Szemészet
Gasztroenterológia
Szülészet nőgyógyászat szakr.
Gyermek-gasztroenterológia
Transzfúziológia
Gyermek kardiológia
Traumatológiai szakrendelés
Gyermek-tüdőgyógyászat
Tüdőgondozó
Haematológia
Tüdőgyógyászat
Kardiológiai
szakrendelés
Tüdőgyógyászati és
Légzésrehabilitációs Szakrendelés
Központi laboratórium
Urológia
Ápolási osztály
Belgyógyászat
Csecsemő-és gyermekgy., újszülött
Egynapos sebészet
Ideggyógyászat
Intenzív terápia
Központi műtő
Krónikus belgyógyászat
Kúraszerű ellátás
Mozgásszervi rehabilitáció
Sebészet
Sürgősségi Betegellátó Osztály
Szülészet - nőgyógyászat
Traumatológia
Legyen az Ön Szívügye is Alapítvány
Belgyógyászat (Diabetológia)
Belgyógyászati szakrendelés I.
Belgyógyászati szakrendelés II.
Bőrgyógyászat
Fizikotherápia
Fül-orr-gége szakrendelés
Felnőtt / Gyermek orthopédia
Gyógymasszázs
Ideggyógyászat
Laboratórium
Mozgásterápia
Nőgyógyászat
Pszichiátria
Reumatológia
Röntgendiagnosztika
Sebészet / Gyermeksebészet
Szemészet
Terhesgondozás
Tüdőgondozó
Ultrahang diagnosztika
Urológia
Háziorvosi Ügyelet alapellátás
Rendelési idő
Házirend
Betegtájékoztató
Ügyintézés (anyakönyv másolat)
Látogatási rend
Szociális munkás
Lelkigondozó szolgálat
Betegjogok
Betegjogi képviselő
Gyógyszertár
Várólista
Orvoskereső
Vezető szakdolgozóink
MRI vizsgálat
VIP szobák, Családi szoba
Ápolási osztály
Babamozi
Térítési díjtábla
Családi szoba
Rekreációs szolgáltatások
Közbeszerzés
Általános közzétételi lista
Működési engedély
Álláslehetőségek
Támogatóink
Linkajánló
Letölthető dokumentumok
Adatvédelem (GDPR)
Titkárság
Pénzügyi és számviteli iroda
Beszerzési iroda
Humánpolitikai iroda
Minőségirányítás / Projektiroda
Üzemeltetési iroda
Informatikai iroda
Központi gondnokság
Betegirányítás
Intézeti gyógyszertár
Vértranszfúziós osztály
Betegszállítási csoport
Higiéniai csoport